Jogi szótár

A szótárban a CTRL+F betűkombinációval mind angol, mind magyar jogi kifejezések könnyen kereshetőek.

Az egyes jelölések magyarázata a szótár végén található  (CTRL+END)

hu EN Reliability Domain
adócsalás tax evasion ***
adósságszolgálat debt service ***
adósságszolgálati fedezeti ráta debt service coverage ratio ***
adózás utáni eredmény after tax profit **
ági öröklés branch inheritance *
ajánlat bid/tender/offer *** Civil Law
akarategyezőség mutual consent ***
akkreditív Letter of Credit ***
aláírási címpéldány specimen signature
aláírásminta specimen signature *** Business law
alkalmazott ügyvéd associated attorney *** Business law
alkotmány constitution ***
alkotmánybíróság Court of Constitution ***
alkotmányos panasz constitutional complaint ***
állami ünnep state holidays ***
államkötvény T-bond ***
állásidő idle time, downtime **
alperes defendant ***
általános meghatalmazás General Power of Attorney ***
általános szerződési feltétel general terms and conditions ***
alternatív vitarendezés alternative dispute resolution ***
anyasági segély maternity benefit ***
apaság paternity ***
apasági nyilatkozat paternity affidavit ***
arányos összeg pro-rata amount ***
árbevétel engedményezés revenue assignment ***
áruhitel household loan ***
árverés auction ***
átalánydíj lump sum ***
átalánydíjas szerződés lump sum contract ***
átlagkereset average wage ***
átvállalás assumption ***
balesetbiztosítás accident insurance ***
bankgarancia bank guarantee, bond *** Business law
banki csalás bank fraud ***
beadvány submission **
beavatkozás perbe intervention ***
beavatkozó fél intervener ***
befektetési hitel investment loan ***
befektetési jegy unit trust *
bejegyzett éllettársi kapcsolat civil union of registered partners ***
bejelentés (védjegy) application **
békéltetés conciliation ***
bennfentes kereskedelem insider trading ***
beolvadás merger *** Business law
bérlemény kereskedelmi célú berendezése trade fixtures *** Drafting
bérlet lease *** Civil Law
bérmunka outsourced work * Business law
bérpótlék wage supplement **
beruházási hitel investment loan ***
beszámítás set off ***
betegszabadság sick leave **
bírósági illeték filing fee **
bírósági úton nem kikényszeríthető követelés unenforceable claim ***
bírósági végrehajtás judicial foreclosure *** Business law
birtoklás possession ***
birtoklás joga right of possession *** Civil Law
birtokos possessor, holder *** Civil Law
bizomány consignment ***
bizonyítási eszközök evidence *** Civil Law
bizonyítási teher burden of proof ***
bizonyíték proof *** Civil Law
bizonyító tény evidence Civil Law
biztosítási ajánlat binder ***
biztosítási csalás insurance fraud ***
biztosítási díj premium ***
biztosítási esemény insurance event ***
biztosítási kötvény policy ***
biztosítási összeg insurance amount ***
biztosítatlan hitel clean loan **
biztosíték security *** Business law
biztosító underwriter ***
biztosító-társaság insurance company ***
blanketta szerződés contract form ***
bónusz bonus ***
bónusz (biztosítás) good driver discount /no claim discount **
Cégbíróság Court of Company Registration ***
cégérték goodwill **
cégjegyzékszám Trade Registry Number ***
családi állapot marital status ***
családi pótlék child benefit ***
cselekvőképesség legal capacity *
csempészés smuggling ***
csere exchange, barter ** Civil Law
csoportos létszámcsökkentés collective redundancy /layoff **
csoportos perindítás class action ***
csőd bankruptcy * Business law
csökkent munkaképességű munkavállaló employee with a reduced working ability ***
diákhitel student loan ***
díjmentes free of charge **
díjmentesítés waiver of premium ***
dologban okozott kár property damage ***
döntnök útján történő vitarendezés adjudication **
egyenesági leszármazó lineal descendants ***
egyenesági örökösök lineal heirs ***
egyéni vállalkozó sole proprietor ***
egyetemleges felelősség joint and several liability ***
egyezség settlement ***
egyeztetés negotiation ***
egyik szülő felügyelete sole custody ***
egységes jogalkalmazás uniform application of law ***
éjszakai műszakpótlék night shift pay **
elállás cancellation ***
elbirtoklás adverse possession ***
életbiztosítás life insurance ***
élethosszig tartó haszonélvezet life tenancy ***
elévülés Statute of Limitations ***
elfogadás acceptance ***
elidegenítés alienation ***
eljárási döntés procedural decision ***
ellehetetlenülés impossibility ***
ellenkérelem answer ***
ellenszolgáltatás consideration ***
elmaradt munkabér lost wages **
előadó bíró referree ***
előnyök benefits *** Civil Law
előszerződés pre-contractual agreement/agreement to agree ***
elsőfokú first instance ***
elsőfokú bíróság court of first instance ***
elvárható gondosság due care ***
elvi bírósági határozat decisions on principal issues **
engedményezés assignment ***
építési napló construction log ***
érdemi döntés decision on the merit **
értékcsökkenés depreciation ***
értékpapír negotiable instrument **
értékpapír csalás securities fraud ***
értékpapír fedezet securities collateral ***
érvényes szerződés valid contract ***
esedékesség due date ***
esedékesség due date ***
EU alapító szerződés treaty ***
Éves (pénzügyi) beszámoló Annual Report ***
éves rendes közgyűlés Annual General Meeting ***
felelős őrzés custodial care ***
felelősség responsibility ***
felelősségbiztosítás liability insurance/TPI **
felfüggesztett szabadságvesztés incarceration suspended for a term **
felfüggesztő feltétel condition precedent ***
felhasználási engedély licence to use ***
felhasználási szerződés licence agreement ***
feljelentés citation **
fellebbezés appeal ***
felmenő ág ascending line ***
felmondási idő notice period ***
felmondólevél notice of termination ***
felperes plaintiff ***
felróható magatartás wrongful conduct **
felróhatóság culpability **
felszámolás liquidation ***
feltételes szabadlábra bocsátás release on parole ***
feltűnő értékaránytalanság gross disparity in the values exchanged ***
felvásárlás purchase of assets *
felvonulás (építkezéshez) mobilisation ***
fenyegetés undue influence ***
fizetésképtelenség insolvency ***
fizetetlen szabadság time off with pay ***
fizetetlen szabadság unpaid leave ***
foglalkozástól eltiltás prohibition against continuing an occupation **
foglaló earnest money ***
folyósítás disbursement ***
folyószámlahitel overdraft ***
forgalomképesség marketability ***
forgatható értékpapír negotiable instruments **
forgatmányozás endorsement **
forgóeszköz hitel current asset loan *
formatervezési minta design patent ***
földhasználat land use ***
földrajzi árujelző geographical indicator ***
garancia bond /guarantee *** Business law
gépjármű üzemben tartója registered owner ***
gondatlanság negligence ***
gondnok conservator ** Civil Law
gyakornok law clerk ***
gyám guardian ** Civil Law
gyerektartás child support ***
gyermek elhelyezése physical custody ***
hagyaték estate ***
hagyaték végrehajtója (törvényes öröklésnél) administrator ***
hagyaték végrehajtója (végrendeleti öröklésnél) executor ***
hagyatéki eljárás probate proceeding ***
hagyatéki eljárás költsége probate expenses ***
hagyomány legacy, bequest, device ** Civil Law
halál death, demise **
halál esetére történő rendelkezés testamentary disposition ***
hamisítás forgery ***
háromoldalú okirat three-party instrument ***
használat joga right of use ***
használati minta utlitiy patent ***
használati mintaoltalom utility model protection / utility patent **
haszonélvezet life tenancy /life estate / beneficial interest *** Civil Law
haszonélvező beneficial user *** Civil Law
határozat decision ***
határozat felülvizsgálata review of the decision ***
határozatképesség quorum ***
határozott időtartamú munkaviszony fixed-term employment **
hatósági engedély permit ***
havi időbér monthly salary **
házasság felbontása dissolution of marriage ***
házasság helyrehozatala reconciliation of the marriage ***
házassági vagyonjogi szerződés prenuptial agreement ***
házastárs spouse ***
házastársi közös tulajdon community property *** Civil Law
házastársi tartás alimony ***
helyi bíróság local court ***
heti 40 óra munkaidő regular workweek of 40 hours ***
heti időbér weekly salary ***
hiánypótlás supplementing documents ***
hibás teljesítés default ***
hitelesítő záradék verification clause ***
hitelkártya csalás credit card fraud ***
hitelkeret loan facility, credit line *** Business law
hitelkiváltás refinancing ***
hitelkiváltás refinancing loan **
hűtlen kezelés breach of fiducuary duty ** Business law
idegen váltó bill of exchange ***
idénymunka seasonal work ***
idézés summnons ** Common law
időbér hourly rate ***
indítvány motion
ingatlan real property, real estate *** Civil Law
ingatlan hagyományosa/örököse devisee *** Civil Law
ingatlan örökség/hagyomány devise *** Civil Law
ingó örökség /hagyomány bequest ***
ingóság personal property ***
ingóság hagyományosa/örököse legatee *** Civil Law
ipari mintaoltalom industrial design patent *
írásba foglalás követelménye Statute of Frauds ***
ítélőtábla Court of Appeal ***
járművezetéstől eltiltás withdrawing of driving priviledges ***
javadalmazás remuneration ** Business law
javaslat proposal ***
jegyzőkönyv minutes, transcript, memorandum, record *** Business law
jelenlegi contemporaneous ***
jelzálog mortgage ***
jelzáloglevél mortgage bond **
jó erkölcsbe ütköző szerződés contract against public mores * Civil Law
jogalap nélküli gazdagodás unjust enrichment ** Civil Law
jogdíj royalty ***
jogegységi határozat decision ensuring uniformity **
jogerős final and binding ** Civil Law
joggal való visszaélés abuse of rights ***
jogi akadály impediment, obstacle ***
jogi asszisztens paralegal ***
jogi felelősség liability ***
jogi képviselő legal representative /attorney at law *** Business law
jogi teher encumbrance ***
jogképesség legal personality ** Civil Law
jogkövető magatartás igazolása certificate of good standing ***
jogok és kötelezettségek rights and obligations **
jogszabályba ütköző szerződés illegal agreement ** Civil Law
jogtalan elbocsátás unfair dismissal **
jogvita dispute, controversy *** Civil Law
jóhiszemű bona fide, good faith ***
jóhiszeműség good faith ***
jutalom discretionary bonus
jutalom performance-based bonus ** Business law
kár to mitigate damages ***
kárenyhítés mitigation of damages ***
károkozás wrongdoing ***
kártalanítás compensation   ** Civil Law
kártérítési követelés claim for damages ***
kedvezményezett beneficiary ** Civil Law
kényszer duress ***
képviselet representation ***
kereset action *** Civil Law
keresetlevél complaint *** Civil Law
keretbiztosítéki jelzálog blanket mortgage **
készenléti idő on call duty **
készfizető kezes joint and several surety * Business law
készfizető kezesség unconditional payment guarantee *** Business law
készkiadás out-of-pocket expenses ***
készkiadás out-of-pocket expense ***
készpénz óvadék cash collateral/deposit ***
kezes surety ***
kezesség suretyship ***
kézizálog chattel mortgage/pledge ***
kiegészítő szabadság extra paid vacation *
kiesett munkaidő work time lost **
kikényszeríthetetlen szerződés unenforceable contract ***
kincstalálás treasure trove ***
kincstárjegy T-bill ***
kisajátítás condemnation *** Civil Law
kiskorú minor ***
kitiltás exclusionary order **
kiutasítás expulsion **
kizárólag előnyt szerző szerződések beneficial contracts of service ***
kockázat risk, exposure ***
kockázatközösség risk pooling ***
kollektív alku collective bargaining ***
kollektív szerződés collective contract/agreement ***
korlátozott cselekvőképesség limited/diminished capacity *
kormány-, miniszterelnöki vagy miniszteri rendelet decree ***
kölcsön loan ***
költségek megtérítése cost reimbursement **
kötbér liquidated damages/penalty *** Civil Law
köteles rész compulsory/statutory share ***
kötelezettségvállalás obligation, liability, covenant *** Business law
kötelező szabadság vested vacation **
kötvény bond, debenture *** Business law
követelés claim ***
következő évre átvitt szabadság deferred vacation **
közeli rokon kin ***
közérdekű munka community service ***
közgyűlési meghívó notice of meeting ***
közjegyzői által hitelesített okirat verified document **
közjegyzői okirat affidavit, notarial deed ***
közokirat public document ***
közös felelősség joint liability ***
közös képviselő (társasház) representative of the Homeowners' Association ***
közös lakhely marital home **
közös tulajdon co-ownership *** Civil Law
közös tulajdon megosztása partitioning joint ownership ***
közraktárjegy public warehouse bond **
közügyektől eltiltás stripping of public rights ***
közüzemi szerződés utility contract ***
közvetítés mediation ***
közvetlen leszármazó direct decendent ***
közvetlenül fenyegető veszély imminent danger ***
közvetlenül határoló ingatlan adjoining property ***
különélõ házastárs estranged spouse ***
lakáshitel housing loan ***
lakástakarék kassza subsidized hosing savings account *
lakástakarék pénztár subsidized hosing savings fund *
láthatás visitation (parenting time) ***
leépítés layoff *
legfelsőbb bíróság supreme court ***
lemondás öröklésről renouncement ***
lényeges feltétel material condition ***
leszármazó issue ***
licencia licence ***
lombardhitel securities collateral loan ***
lopás larceny, theft *** Business law
magatartás conduct ***
magatartástól tartózkodni refrain from a conduct ***
Magyar Szabadalmi Hivatal Hungarian Patent Office ***
malus increased premium ***
másodfokú second instance ***
másodfokú bíróság court of second instance ***
megbízás agency, assignment *** Civil Law
megbízás nélküli ügyvitel quasy contract *** Civil Law
megdönthetetlen bizonyíték conclusive evidence ***
megdönthető bizonyíték presumptive evidence ***
meghagyás charge ***
meghallgatás hearing ***
meghatalmazás power of attorney, proxy ***
meghatalmazott attorney, representative ***
meghatározható időpont ascertainable time ***
meghatározható jövőbeli időpont determinable future date ***
meghatárzott időre szóló haszonélvezet tenancy for years ***
megjegyzés comment ***
megszorító csomag austerity package ***
megszűnés termination, dissolution *** Business law
megtámadható voidable ***
megtévesztés misrepresentation ***
megyei bíróság county court ***
melléklet enclosure, addendum, annex, schedule ***
mezőgazdasági hitel agricultural loan ***
minimálbér minimum wage ***
mulasztás failure *** Civil Law
munka díjazása compensation of work **
munkabér wages ***
munkaerő kölcsönző placement agency ***
munkaerő-kölcsönzés manpower leasing ***
munkahelyi baleset industrial accident ***
munkahét workweek ***
munkaidő beosztása work schedule ***
munkaidő-kedvezmények working time reduction ***
munkajogi vita employment dispute ***
munkajogi vita employment dispute ***
munkaszerződés megszűnése termination ***
munkaszüneti nap non-work day *
munkaterület megközelítése access to site **
munkaügyi jogvita labor dispute ***
munkaügyi kapcsolatok labour relations ***
munkavállaló kártérítési felelőssége employee’s liability for damages ***
munkaviszony employment ***
munkaviszony megszűnése termination of employment ***
műszakpótlék shift supplement **
nagykorúság age of majority ***
naturalis obligatio unenforceable claim ** Civil Law
néhai late ***
nem beszámítható mentally incompetent ***
nem közvetlenül határoló ingatlan adjacent property ***
nem peres non-adversary proceeding *** Civil Law
nemzeti ünnep national holiday ***
növekmény profit ***
növényfajta oltalom plant variety protection ***
nyilatkozat declaration, statement, affidavit *** Business law
nyugvás tolling ***
objektív felelősség strict liability *** Civil Law
oldalág lateral branch ***
oltalom (szabadalom) protection *** IP law
óradíj hourly fee ***
orgazdaság possession of stolen property ***
országos érdekegyeztetés national interest reconciliation *
osztályra bocsátás pooling *
osztható szolgáltatás divisible works ***
önkényes elvétel, jogtalan elsajátítás conversion *
önmagában per se ***
önrész excess, deductible ***
örökbefogadott gyermek adopted child ***
örökhagyó decedent ***
öröklés inheritance ***
öröklési jog law of succession ***
örökölhető vagyon disposable estate ***
örökös heir ***
örökség inheritance ***
örökség visszautasítása repudiation ***
örökségről való lemondás renouncement ***
összeolvadás consolidation ***
pártatlan impartial, neutral ***
pénzbeli pecuniary *
pénzhamisítás counterfeiting ***
pénzmosás money laundering ***
pénzügyi jelentés financial report ***
per suit *** Civil Law
perbeli egyezség court settlement ***
perdöntő bizonyíték conclusive evidence * Civil Law
peren kívüli jogvita megoldás extra judicial / out of court dispute resolution ***
peres eljárás litigation ***
peres eljárás adversary proceeding ** Civil Law
pertárs joiner ***
pertársaság joinder ***
perújítás new trial ***
pihenőidő break period ** Business law
piramisjáték szervezése bűntette pilot scheme ***
polgári engedetlenség civil disobedience ***
prémium performance -based bonus
próbaidő probationary period ***
próbára bocsátás probation ***
rablás robbery ***
ráutaló magatartással impliedly ** Civil Law
redemption of vested vacation szabadság megváltása *
régészeti ásatás archeological excavation ***
régészeti leletek antiques ***
rendelkezési jog dispositional authority ***
rendelkezésre állási díj retainer ***
rendes éves fizetett szabadság paid vacation/ holiday *** Business law
rendes felmondás termination without cause ** Business law
rendkívüli felmondás termination for cause ** Business law
rendkívüli jogorvoslat extraordinary remedy ***
rendkívüli munkavégzés special duties **
részletes ajánlat itemized proposal ***
részmunkaidős foglalkoztatás part time employment ***
részteljesítés interim performance ***
részteljesítési igazolás interim payment certificate ***
rulírozó hitel revolving loan ***
saját váltó promissory note ***
semleges neutral ***
semmis null and void ***
semmis szerződés void agreement ***
sikerdíj contingency fee ***
sikkasztás embezzlement ***
súlyos gondatlanság gross negligence ***
súlyosan kedvezőtlen változás material adverse change ***
szabadalmi igénypontok claims *** Civil Law
szabadalmi ügyvivő patent attorney ***
szabadalom patent ***
szabadságvesztés incarceration, imprisonment ***
szakértő expert ***
szakszervezet trade union *** White collar crimes
szállítási szerződés supply contract / contract to sell ***
számítógépes csalás computer fraud *** Employment
számviteli nyilvántartás books and records ***
szándékos károkozás malicious damage ***
származékos tulajdonszerzési mód derivative acquisition *
szellemi alkotáshoz fűződő jogok intellectual property rights ***
személyegyesítő társaság partnership ***
személyes adattal való visszaélés abuse of personal data handling **
személyi alapbér personal base salary ***
személyi kölcsön personal loan ***
szerződés módosítás modification/amendment ***
szerződést biztosító mellékkötelezettség collateral ***
szerződésszegés breach, default *** Civil Law
szerzői jog copyright ***
szindikált hitel syndicated loan ***
színlelt szerződés sham ***
szolgáló telek servient tenement ***
szolgalom easement ***
szomszédos jog neighbouring rights ***
szoptatási munkaidő-kezdvezmény time off for nursing mothers/feeding allowance **
születési anyakönyvi kivonat birth certificate ***
szülői felügyelet legal custody ***
találás found property ***
találás finding property
találmány invention ***
támogatás subsidy **
tanácselnök (bíróságon) presiding judge ***
tanú witness ***
tanulmányi szerződés study contract ***
tanúsító záradék attestation clause ***
tárgyalás trial ***
társadalombiztosítási csalás health insurance fraud ***
társasház condominium ***
tartásdíj alimony/spousal maintenance/palimony ***
tartozás-elismerés acknowledgement of debt ***
távolléti díj absentee fee ***
teher burden/ encumbrance/charge *** Civil Law
tehermentes tulajdonjog fee simple title ***
teljes bizonyító erejű magánokirat private document providing conclusive evidence ***
teljes munkaidős foglalkoztatás full-time employment ***
teljesítési letét escrow ***
teljesítménybér performance pay ***
tenderkiírás invitation to tender ***
tényállás fact pattern, factual situation, facts of the case *** Civil Law
természetbeni juttatások in-kind benefits ***
termőföld arable land ***
tervezési szerződés design contract ***
tervrajz drawing ***
testi épségben okozott kár personal injury ***
testvér sibling ***
tévedés mistake ***
tisztességtelen feltétel unfair terms ***
tisztességtelen üzleti tevékenység unfair business activities ***
titkosított szám unlisted number ***
titokgazda discloser ***
titokszerző recipient ***
topográfiai oltalom mask protection ***
továbbképzés continuing education ***
többműszakos munkarend shift work ***
tőkebefektetési csalás investment schemes ***
tőkeegyesítő társaság corporation ***
tőkepótló hitel capital replenishment loan ***
törvényes öröklés intestate succession ***
törvényes örökös heir ***
tulajdon átszállása transfer of title ***
túlélő házastárs surviving spouse ***
túlépítés encroachment ***
túlóra overtime work ***
uralkodó befolyás szerzése acquisition of controlling interest ***
uralkodó telek dominant tenement ***
úthasználati jog right of way ***
utólagos felülvizsgálat follow-up review ***
uzsora usury ***
ügyelet duty work ***
ügyleti meghatalmazás Special Power of Attorney ***
üzemi tanács workers’ council ***
üzleti tevékenység megszűnése cessation of business ***
vagylagos szolgáltatás alternative services ***
vagyonbiztosítás property insurance ***
vagyonelkobzás confiscation or property ***
vagyonszerzési illeték transfer tax/stamp duty *** Civil Law
vagyont terhelő jelzálog floating charge ***
válás divorce ***
választott bíróság arbitration ***
vállalkozási szerződés contracting agreement /works contract ***
védjegy trademark ***
végelszámolás winding up ***
végkielégítés severance pay ***
végrendelet last will and testament ***
végrendelet módosítás codicil ***
végrendeleti öröklés testamendary succession ***
végrendeleti örökös beneficiary ***
végrendelkező testator ***
végső teljesítési igazolás final certificate ***
végzés order ***
vélelem presumption ***
véletlen ütközés accidental collision ***
vérrokonság consanguinity ***
veszélyes üzem abnormally dangerous activities/hazardous operation **
veszélyességi pótlék hazardous duty pay ***
vesztegetés bribery ***
vezető állású munkavállaló employees in management positions ** Business law
visszaélés csekkel knowlingly writing checks with insufficient funds *
visszavonhatatlanul irrevocably ***
visszterhes szerződés contract for consideration / contract for value **
viszontkereset cross-complaint ***
zárlat alá vétel sequestration ***
zsarolás blackmail / extortion ** Business law

A helyes és pontos szerződésírás legfontosabb alapja a pontos terminológia használata. Ehhez szeretnénk egy kis magyar-angol szójegyzettel segítséget nyújtani a jogi angol nyelvet használóknak. A szójegyzetet szeretnénk folyamatosan fejleszteni és valódi szótárrá fejleszteni, és ehhez minden konstruktív visszajelzést örömmel veszünk.

A szójegyzet célja a magyar kifejezések és jogintézmények kifejezése angolul. A pontosság érdekében az alábbiak szerint jelöljük, hogy mennyire tartjuk megbízhatónak a javasolt fordítást. Másrészt megjelöltük, hogy melyik jogi angol kurzusunk tematikája tartalmaz részletes magyarázatot az adott szavak pontos jelentéséről. 

Megbízhatóság

***      pontos jelentés, amely egyrészről lehet széles körben elfogadott és helyesen használt ill. alapos és többrétű ellenőrzésnek alávetett fordítás

**        szerintünk jó fordítás, de még nem ellenőriztük

*          ötlet vagy javaslat, amelyet még nem ellenőriztünk, örömmel veszek bármilyen visszajelzést.

Caveat

Számos kifejezés esetében úgy véljük, hogy nem lehet a kontextus ismerete nélkül szótárszerű kifejezést használni, mert szinte bizonyosan félreértésekhez vezet. A szójegyzet terjedelme ennek kifejtését nem teszi lehetővé, de kurzusainkon részletes magyarázattal szolgálunk az adott témakörről.

Írjuk együtt

Írjuk együtt a szótárat! Ha ismer olyan szót, kifejezést amelyet szívesen megosztana másokkal is, akkor küldje el nekünk a szó magyar és angol jelentését és mi közzétesszük. Járuljon hozzá egy precíz, terjedelmes, átfogó és INGYENES internetes jogi szótárhoz. (Ha szeretné a nevét is viszontlátni a honlapon, akkor kérjük ezt jelezze, ellenkező esetben név nélkül tesszük közzé a szót. Köszönjük.)


 
Hungarian (formal)English (United Kingdom)